KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Z radością pragniemy powitać Was w Przedszkolu Miejskim Nr 5. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze dni w przedszkolu będą dla Waszych Dzieci, jak również dla Was okresem trudnym. Dziecko zmieni swe najbliższe otoczenie, wkroczy w nieznany świat pełen obcych dzieci i dorosłych, gdzie obowiązują nowe zasady. Dla Was natomiast ulegnie zmianie organizacja życia codziennego. My ze swojej strony postaramy się zapewnić Waszym Dzieciom, jak najlepsze warunki wychowawcze – otaczając je serdecznością, fachową opieką oraz dając im poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2021/22 na spotkania organizacyjne. 

Dla rodziców 3-latków - 29 czerwca o godzinie 16.30 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ozorkowie

Dla rodziców 4,5,6-latków - 30 czerwca o godzinie 16.30 w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ozorkowie

 

Komisja Rekrutacyjna przygotowała listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie. 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 otrzymają na początku czerwca, drogą elektroniczną (strona internetowa, mailowo jeśli zostały prawidłowo podane w kartach zgłoszenia) informacje nt. przygotowania dzieci do rozpoczęcia edukacji w naszej placówce.

Rodzice dzieci nieprzyjętych mają możliwość zwrócenia się do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie decyzji komisji o nieprzyjęciu dziecka. (Termin zawarte w poniższym linku).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

UWAGA! UWAGA!

W związku z panującą pandemią i zawieszeniem funkcjonowania pracy przedszkoli w formie stacjonarnej zmieniamy zasady postępowania rekrutacyjnego.

Listy potwierdzające oświadczenia woli zamieszczone pod poniższym linkiem oraz na tablicy w holu przedszkola.

Listy zakwalifikowanych

Oświadczenie woli odbędzie się w formie telefonicznej. Komisja rekrutacyjna skontaktuje się z Państwem w dniach 31.03 - 1.04 w godzinach 8.00 - 13.00

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/22 opublikowane zostaną 12 kwietnia 2021 r ok. godz. 15.00

 

Rekrutacja nowych dzieci w roku szkolnym 2021/22 w terminie od 2 do 19 marca 2021 roku !

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki nowe dzieci 3-6 letnie.


Zasady rekrutacji reguluje Regulamin dostępny w zakładce BIP - zasady naboru

Karta zgłoszenia kandydata do przedszkola lub w zakładce BIP - zasady naboru

Ważne Informacje! (wyjątki z regulaminu!)

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu (do specjalnie przygotowanego i oznakowanego pojemnika) w terminie określonym przez organ prowadzący. Członkowie komisji na tym etapie nie weryfikują poprawności dokumentów składanych przez rodziców kandydatów.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 4. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji, rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek potwierdzić chęć zapisania dziecka do wybranej placówki - składając podpis tylko w jednym przedszkolu!
 5. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej      z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Zanim zostawisz Zgłoszenie sprawdź czy zawiera niezbędne załączniki!

 

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

 

1.    Wielodzietność rodziny  kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci spełniających kryteria do zasiłku rodzinnego, bez uwzględnienia dochodowości rodziny), z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2.    Niepełnosprawność kandydata,

3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2), 3), 4), 5) – orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 426, poz. 568, poz. 875 z późn. zm.),

6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), objęcie kandydata pieczą zastępczą  - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie     o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Dokumenty do pkt 2-7 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz. 1298, poz. 2320 z późn. zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu.  Powyższe dokumenty mogą być  składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola – Pisemne oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2.    Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność pozagospodarczą – Zaświadczenie z zakładu pracy/uczelni lub  pisemne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/działalności pozagospodarczej, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3.    Dziecko i jego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są objęci opłatą za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Miasto Ozorków - Pisemne oświadczenie rodzica, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4.    Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -   Pisemne oświadczenie rodzica, z klauzulą następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

 

Zasady kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce w roku szkolnym 2021/22

 1. Informacje ogólne
 2. Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza, składają na kolejny rok szkolny  „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” zwaną dalej deklaracją. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 3. Deklarację składa się do dyrektora przedszkola w terminie od 15 lutego do 26 lutego 2021 r.
 4. Deklaracja wydawana jest  przez nauczycielki w grupach lub  w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki.
 5. Dziecko, dla którego została złożona deklaracja nie może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 6. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 9. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie  w zakresie 5 godzin dziennie.
 10. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.