KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie na rok szkolny 2020/21

Na podstawie art. 158 ust. 3 w zw.  art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o., Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego z dnia 24 lutego 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym:

 1. przyjęła na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

Rocznik 2014

 1. Olejniczak Gabriel

Rocznik 2015

 1. Adamczyk Natalia
 2. Andrzejczak Wiktor
 3. Dworczak Szymon
 4. Marciniak Nicholas
 5. Marciniak Philip
 6. Sawicki Alexander
 7. Skowyra Antoni

Rocznik 2016

 1. Jabłoński Bartłomiej
 2. Małolepsza Wiktoria
 3. Płuciennik Antonina
 4. Stolarczyk Klaudiusz
 5. Szpakowski Adam
 6. Terebińska Oliwia
 7. Wójcik Filip

Rocznik 2017

1.      Andrzejczak Hanna

 

2.      Bartczak Filip

 

3.      Berghauzen Emma

 

4.      Błaszczyk Melania

 

5.      Człapińska Gabriela

 

6.      Drwalewska Aleksandra

 

7.      Filipczak Vanessa

 

8.      Grzyb Aleksandra

 

9.      Izydorczyk Lila

 

10.  Kolasa Nadia

 

11.  Krysiak Szymon

 

12.  Kurczewska Anna

 

13.  Kwaśny Natan

 

14.  Łuczak Bartosz

 

15.  Łuczak Szymon

 

16.  Morytko Mikołaj

 

17.  Pietrzak Alicja

 

18.  Raj Przemysław

 

19.  Sabiniak Kajetan

 

20.  Sawicki Antoni

 

21.  Stolarczyk Oskar

 

22.  Szymański Mikołaj

 

23.  Ziółkowska Kaja

 

 

 

 2. nie przyjęła na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

 1. Bezlepcina Varvara
 2. Bugajny Marcel
 3. Cichoński Franciszek
 4. Janicka Maja
 5. Kołodziejczak Karolina
 6. Mularczyk Wojciech
 7. Olczak Wojciech
 8. Pietrasik Wojciech
 9. Sas Maciej
 10. Tomczyk Izabela
 11. Sieradzka Oliwia

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym

 1. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia w postępowaniu uzupełniającym: w roczniku 2014 - wynosiła15 pkt.

w roczniku 2015 – wynosiła 0 pkt. 

w roczniku 2016 – wynosiła 0 pkt. 

w roczniku 2017 - wynosiła15 pkt. 

 

Rodzic ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Komisji na podstawie:

Prawo oświatowe.

Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19


Art.  158.  [Wyniki postępowania rekrutacyjnego; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej]

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
PASOWANIE na PRZEDSZKOLAKA

W związku z trwającymi obostrzeniami dotyczącymi zakazów organizowania imprez i zgromadzeń z przykrością informuję, że uroczystość Pasowania na Przedszkolaka Wesołej Piątki odbędzie się w zaplanowanym czasie, tj. w środę, 28 października o godzinie 9.30 w gr I i o godz. 13.00 w gr IV jednak BEZ UDZIAŁU RODZICÓW!

ZASADY REKRUTACJI NOWYCH DZIECI DO NASZEJ PLACÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki nowe dzieci 3-6 letnie.


Zasady rekrutacji reguluje Regulamin dostępny w zakładce BIP - zasady naboru

Karta zgłoszenia kandydata do przedszkola - do pobrania w zakładce BIP - zasady naboru

 

 

ZASADY KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZEJ PLACÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 1. Informacje ogólne
 2. Rodzice, którzy chcą aby dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza, składają na kolejny rok szkolny  „Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego” zwaną dalej deklaracją. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 3. Deklarację składa się do dyrektora przedszkola w terminie od 25 lutego do 3 marca 2020 r.
 4. Deklaracja wydawana jest  przez NAUCZYCICELKI w grupach lub  w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki.
 5. Dziecko, dla którego została złożona deklaracja nie może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 6. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 9. Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie           w zakresie 5 godzin dziennie.
 10. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/21 - LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW opublikowane zostaną 31 marca 2020 roku o godzinie 14.00.

Kolejnym etapem rekrutacji jest podpisanie oświadczenia woli - tylko w jednym przedszkolu!

Ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo, wobec trwającego stanu epidemii, potwierdzanie woli odbędzie się telefonicznie!

W dniach 1-3.04.2020  Komisja Rekrutacyjna zadzwoni do każdego na podane w kartach zgłoszenia numery.

Lista przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana również na stronie internetowej placówki - 9.04.2020 roku

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie na rok szkolny 2020/21

Na podstawie art. 158 ust. 1 w zw. z art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 – dalej u.p.o., Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego z dnia 24 lutego 2020 roku po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym

 1. Zakwalifikowałana rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Rok urodzenia dziecka      

1.           

Adamczyk Natalia

2015

2.           

Andrzejczak Hanna

2017

3.           

Andrzejczak Wiktor

2015

4.           

Bartczak Filip

2017

5.           

Berghauzen Emma

2017

6.           

Błaszczyk Melania

2017

7.           

Bezlepcina Varvara

2017

8.           

Bugajny Marcel

2017

9.           

Cichoński Franciszek

2017

10.       

Cieślak Gabriela

2016

11.       

Cieślak Ksawiery

2016

12.       

Człapińska Gabriela

2017

13.       

Drwalewska Aleksandra

2017

14.       

Dworczak Szymon

2015

15.       

Filipczak Vanessa

2017

16.       

Gopoń Marcel

2017

17.       

Grzyb Aleksandra

2017

18.       

Izydorczyk Lila

2017

19.       

Jabłoński Bartłomiej

2016

20.       

Janicka Maja

2017

21.       

Jarosik Miłosz

2017

22.       

Kolasa Nadia

2017

23.       

Kołodziejczak Karolina

2017

24.       

Krawczyk Dawid

2017

25.       

Krysiak Szymon

2017

26.       

Kucharska Blanka

2017

27.       

Kurczewska Anna

2017

28.       

Kwaśny Natan

2017

29.       

Łuczak Bartosz

2017

30.       

Łuczak Szymon

2017

31.       

Maciejewski Alan

2017

32.       

Małolepsza Wiktoria

2016

33.       

Marciniak Nicholas

2015

34.       

Marciniak Philip

2015

35.       

Miksa Roksana

2016

36.       

Morytko Mikołaj

2017

37.       

Mularczyk Wojciech

2017

38.       

Niciejewski Kacper

2016

39.       

Olczak Antoni

2016

40.       

Olczak Wojciech

2017

41.       

Olejniczak Gabriel

2014

42.       

Pietrasik Wojciech

2017

43.       

Pietrzak Alicja

2017

44.       

Płuciennik Antonina

2016

45.       

Raj Przemysław

2017

46.       

Sabiniak Kajetan

2017

47.       

Sas Maciej

2017

48.       

Sawicki Antoni

2017

49.       

Sawicki Alexander

2015

50.       

Sieradzka Oliwia

2017

51.       

Siubielska Rita

2017

52.       

Skobel Julia

2015

53.       

Skowyra Antoni

2015

54.       

Sobczak Wiktoria

2016

55.       

Sroczyńska Maria

2017

56.       

Stolarczyk Oskar

2017

57.       

Stolarczyk Klaudiusz

2016

58.       

Szpakowski Adam

2016

59.       

Szulińska Hanna

2016

60.       

Szymański Mikołaj

2017

61.       

Śmiechowska Maja

2016

62.       

Terebińska Oliwia

2016

63.       

Tomczyk Izabela

2017

64.       

Wąsowska Michalina

2015

65.       

Wójcik Filip

2016

66.       

Ziółkowska Kaja

2017

 1. nie zakwalifikowała na rok szkolny 2020/21 niżej wymienionych kandydatów:

1)   Janczak Zbigniew    rocznik 2018

 

Powyższa lista sporządzona jest w porządku alfabetycznym

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy: 31 marca 2020 rok.