KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Konkurs ekologiczny

Regulamin konkursu ekologicznego 

 „ZE ŚMIECIA STAREGO ZRÓB COŚ FAJNEGO”

Postanowienia ogólne

 Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1.

 1. Konkurs realizowany jest w ramach zadania z dziedziny edukacji ekologicznej EKO-OZORKÓW ŚRODOWISKO SZANUJE – ŚMIECI PRZETWARZA              I SEGREGUJE!, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 2. Przedmiotem konkursu jest upcycling, czyli ponowne przetwarzanie surowców wtórnych, wytwarzanie ze starych lub niepotrzebnych rzeczy nowych, tak aby mogły służyć nam dalej w nowych formach, z jednoczesnym podniesieniem ich wartości.

Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Ozorkowa.
 2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia z oświadczeniem, stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu, w terminie do dnia 16.12.2019 r.

Zasady konkursu

 1. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę.
 2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu upcyclingowego przedmiotu użytkowego, wykorzystując przy tym różnorodne techniki, produkty z dowolnych surowców wtórnych plastikowych butelek, tkanin, papieru itp.). Ważne, aby to, co powstanie miało zupełnie nowe zastosowanie.
 3. Każda praca powinna być dokładnie opisana zgodnie z kartą uczestnictwa według załącznika nr 1 do regulaminu.

Miejsce i termin zgłoszenia uczestnictwa

 1. Prace konkursowe wraz z kartą uczestnictwa i oświadczeniem należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019 r. w Wydziale Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Listopadowa 16 (I piętro, pokój 104).
 2. Deklaracje złożone po terminie zostaną odrzucone.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac, przyznając nagrodę za miejsca I, II, III oraz ewentualne wyróżnienia.
 2. Wyniki konkursy zostaną również umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie www.umozorkow.pl, w “Wiadomościach Ozorkowskich” oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Prezentacja prac oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas EKO-EVENTU.
 4. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich i praw pokrewnych do pracy na rzecz Organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.

 1. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż  nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich) oraz zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego.
 3. Uczestnicy konkursu mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu przez cały okres jego trwania. Regulamin wraz z załącznikiem będzie dostępny w Wydziale Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, Listopadowa 16 (I piętro, pokój 104) oraz na stronie internetowej www.umozorkow.pl 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu przez cały okres trwania konkursu, bez powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania, bez powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.
 6. Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Listopadowa 16, 42 710 31 34.